Tom Sharpton, MS, SM, (ASCP)

Utah Public Health Laboratory
46 Medical Drive
Salt Lake City, UT
USA 84113
Email: tomsharpton@utah.gov